I dag står havet for mer enn en fjerdedel av verdiskapingen i Norge. 

En tett fiskestim fotografert under vann

Havnæringene har vært helt avgjørende for velferden vår. 

Ung kvinne ser mot venstre med solnedgang og havet som bakgrunn

Men hvordan ville livene våre sett ut uten havet?

Presenterer

HAVGAPET

Et liv uten havet?

Publisert:

Nordmenn har levd av havet i generasjoner, og havnæringene er vår viktigste kilde til verdiskaping og skatteinntekter.

– Mange er nok ikke klar over hvilken enorm betydning havet har for velferden vår. De fleste vet at olje- og gassnæringen skaper store verdier – men ikke hvor mye skatteinntekter, arbeidsplasser og verdiskaping også sjømat, maritim næring og marin turisme står for. Disse næringene skaper også store ringvirkninger gjennom klyngene og leverandørene som er tilknyttet dem, sier Terje Strøm, sjeføkonom og partner i NyAnalyse.

– Mange er nok ikke klar over hvilken enorm betydning havet har for velferden vår.

Terje Strøm, sjeføkonom og partner i NyAnalyse

Sammen med DNB har NyAnalyse analysert hvilke verdier havnæringene bidrar med – og hvilke ringvirkninger de gir. Rapporten slår fast at havøkonomien i Norge stod for svimlende 790 milliarder kroner i verdiskaping i 2019, noe som tilsvarer over en fjerdedel av Norges brutto nasjonalprodukt. Hver syvende jobb i privat sektor er tilknyttet havnæringene – med totalt 265 000 arbeidsplasser. I tillegg er flere tusen jobber i offentlig sektor relatert til havnæringene.

Størst verdiskaping bidrar, ikke overraskende, olje- og gassnæringen med – med 180 milliarder kroner i skatteinntekter.

– Dette beløpet betaler sånn cirka for alt innen helse og omsorg på Statsbudsjettet.
Dersom vi skulle opprettholdt samme velferdsnivå uten inntektene fra olje og gass, måtte hver familie betalt mye mer i skatt, sier Strøm.

Men hva skjer når oljeinntektene minker i årene som kommer?

Det vil oppstå et økonomisk gap. Det kaller vi havgapet.

Dette er historien om hvilke ringvirkninger havet gir oss – og hva vi risikerer å miste dersom vi ikke tetter havgapet.

En familie på fire med to barn og to foreldre
8 år gammel jente
6 år gammel gutt
35 år gammel kvinne
40 år gammel mann

Et tenkt eksempel i fremtiden

Datter, 11 år.

Vil bli lærer, men vet ikke om hun får råd til å oppfylle drømmen. Gratis utdanning finnes ikke.

Sønn, 3 år.

Har aldri gått i barnehagen. Det koster for mye for familien.

Mor, 43 år.

Har ikke gått tilbake i jobb etter fødsel. Fordi barnehageplassen er så dyr, lønner det seg å være hjemme med barna.

Far, 43 år.

Må ta opp lån for å kunne behandles på sykehuset.

Uten havet kunne faktisk livene våre ha sett ut slik. Tilgangen til havets ressurser har vært helt avgjørende for den velferden vi har i dag.

For å tette havgapet som vil oppstå når verdiene fra olje- og gassnæringene blir mindre, vil det fremover være et utømmelig behov for nye tanker og ideer, teknologi og innovasjon – og ikke minst vilje til å investere.

Havrapporten fra DNB og NyAnalyse anslår at vi vil trenge 240 milliarder kroner i investeringer i alle havnæringene hvert eneste år frem mot 2040.

– Det innebærer at det trengs kapital fra private kilder og ulike offentlige fond. I tillegg er det svært viktig at finansinstitusjoner gir lån til bærekraftige investeringer i havnæringene fremover. Såkalt «blå finans» vil gi stor drahjelp for at havet skal kunne fortsette å skape bærekraftige verdier, sier Jan Ole Huseby, seksjonsleder for havnæringer i DNB.

DNB skal bidra med totalt 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur.

– Vi trenger at både dagens havbedrifter lykkes i omstillingen til et lavkarbonsamfunn –og at nye selskaper vokser frem, slik at vi dekker fremtidens behov. Vi må satse på selskapene som bidrar til fremtidens løsninger på, i og under havet, fastslår Huseby.

Vi må satse på selskapene som bidrar til fremtidens løsninger på, i og under havet.

Les mer om hvordan havgapet skal tettes

Spørsmål

Hvor mye skatteinntekter tror du havnæringene bidrar med i året?

230 milliarder. Det er nok til å betale for drift av alle sykehus, samlet barnetrygd og kontantstøtte, i tillegg til 9 av 10 kroner til Forsvaret.

Dette bidrar havet med

Innovativ transport

Norge har en lang og stolt historie som sjøfartsnasjon. Med innovative rederier, verft og utstyrsleverandører har vi blitt verdensledende innen maritim næring.

Samlet bidro denne delen av havnæringene med rett under 24 milliarder kroner i skatteinntekter til samfunnet i 2019.
Dette bidro til økt trygghet og sikkerhet i Norge, ved å blant annet finansiere politiet og påtalemyndigheten, i tillegg til all fri rettshjelp i samfunnet.

Se hva som skjer hvis disse inntektene blir borte.

mrd

Dette er skattebidraget fra maritim næring. Det tilsvarer alle utgifter til politi og påtalemyndighet - grunnpilarer i rettssystemet vårt.

%

av all varetransport går via havet.

Energi til verden

Det norske oljeeventyret startet på slutten av 1960-tallet, da det ble funnet olje i Nordsjøen. I dag er vi en verdensledende aktør innen olje og gass, og næringen er Norges desidert største og viktigste.

Olje- og gassnæringen bidro i 2019 med 180 milliarder kroner i skatteinntekter. Det dekket for eksempel alle utgiftene knyttet til helse og omsorg i statsbudsjettet.

Norge er også Europas nest største gassleverandør. Vi forsyner EU med opptil 25 prosent av deres gassforbruk, og Storbritannia med hele 40 prosent. Gass er fossil energi – men den erstatter samtidig den langt mer forurensende kullkraften.

Uten norsk gass hadde CO2-utslippene fra kraftproduksjon i Storbritannia økt med 25 millioner tonn CO2.

Se hva som skjer hvis disse inntektene blir borte.

Olje- og gassnæringen bidro i 2019 med 180 milliarder kroner i skatteinntekter. Det dekket for eksempel alle utgiftene knyttet til helse og omsorg i statsbudsjettet.
Kilde: NyAnalyse – Havøkonomien i Norge mot 2040
Hjeller for tørrfisk, med tørrfisk hengende til tørk

Mat på bordet

Fiske har vært levebrødet for folk langs norskekysten siden tidenes morgen. I etterkrigsårene vokste sjømatsektoren i Norge kraftig, og den er i dag solid representert i de fleste kystsamfunn.

Norge er også en svært anerkjent fiskerinasjon globalt, kjent for god forvaltning og velutviklede fiskerier. Vi er verdens nest største sjømateksportør – bare slått av Kina. Hver dag hele året eksporterer Norge 37 millioner sjømatmåltider, eller 25 000 måltider per minutt, ifølge Sjømatrådet.

Sjømatnæringen bidro med 20 milliarder kroner i skatteinntekter i 2019. Disse skatteinntektene bidro til å finansiere halvparten av Norges utgifter til høyere utdanning dette året.

Se hva som skjer hvis disse inntektene blir borte.

mrd

Dette er skattebidraget fra sjømatnæringen. Det tilsvarer halvparten av utgifter til høyere utdanning.

Norge er nest størst i verden på sjømat. Den norske sjømatnæringen forsyner verden med hele 25 000 måltider hvert minutt.

Attraktive reisemål

Turister elsker kysten vår – og det kystbaserte reiselivet skaper store verdier for norske havkommuner.

Skatteinntektene fra marin turisme var på seks milliarder kroner i 2019. Det var med på å finansiere omtrent halvparten av grunnopplæringen i Norge, det vil si barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Spørsmål

Hvor mye av havbunnen er fortsatt uoppdaget?

Ung mann som jobber som mannskap på fiskebåt står på dekk og ser ut mot havet.

Fremtiden ligger 
i havet

Et liv uten havet fortoner seg utenkelig for de fleste av oss. Et kuriøst tankeeksperiment. Men verdiene kommer ikke av seg selv. For å opprettholde den velferden som havnæringene i dag skaper, er vi helt avhengige av nye investeringer i teknologi og fornybar energi.

Heldigvis skorter det ikke på spennende og fremtidsrettede ideer og bedrifter i landet vårt. Havbasert CO2-fangst, havvind, bølgekraft, elektriske båter og merder langt til havs, er bare noen eksempler.

– Det er havnæringene vi skal leve av etter oljen – og de kan faktisk fylle havgapet. Vi er så heldige at vi har utrolig mange naturgitte fortrinn, og ikke minst kompetanse. Selv om olje- og gassnæringen gradvis vil bli mindre, kan vi bygge videre på kunnskapen og teknologien vi har brukt i denne næringen. Da vil havnæringene potensielt kunne være et like viktig bidrag til arbeidsplasser og velferden vår om 20 år, konstaterer Strøm i NyAnalyse

Når en verdensbefolkning med stadig større kjøpekraft passerer 10 milliarder i løpet av de neste tiårene, vil også behovet for mat, energi, varer og tjenester øke globalt. Det gjør potensialet for havnæringene enormt – noe som også fastslås i regjeringens havstrategi «Blå muligheter».

– For at Norge skal lykkes med en bærekraftig omstilling, må flere både skape og videreutvikle bedrifter. Som Nordens største bank ønsker DNB å bidra til at oppstarts- og vekstbedrifter innen havnæringene har større muligheter for å lykkes – noe vi gjør både gjennom å investere og å tilby lån. Slik kan vi bidra til å sikre arbeidsplasser også for fremtidige generasjoner, sier Jan Ole Huseby i DNB.

Investerer vi i havet, investerer vi i fremtiden.

Er du en bedrift som vil ta del i det grønne skiftet?

Les mer her

Kilder: NyAnalyses rapport «Blå økonomisk vekst mot 2040», Norgeshistorie.no, Regjeringenshavstrategi «Blå muligheter», Norges sjømatråd, Regjeringen.no

Slik skal Havgapet tettes