Kilder og fakta

Havgapet - kilder og fakta

Uten havet, ingen velferd
Havnæringenes skattebidrag er på 230 milliarder kroner årlig. Det tilsvarer til sammen all sykehusdrift, barnetrygd og kontantstøtte, politi og påtalemyndighet, samt 80 % av utgiftene til høyere utdanning og fagskoler.
Kilde: For budsjettåret 2019. Statsbudsjettet https://www.regjeringen.no/contentassets/2ca333109d1e4211b68d79e57df3200f/no/pdfs/prp201820190001guldddpdfs.pdf

Uten havet, mindre verdiskaping 
Havnæringen står for 790 mrd kroner i verdiskaping i Norge. Det tilsvarer over en fjerdedel av norsk økonomi. 
Kilde: Ny Analyse, Blå økonomisk vekst - Havøkonomien i Norge mot 2040, 2021

Like mange som i Bergen
Havnæringene sysselsetter direkte og indirekte 265.000 personer - omtrent like mange som bor i Bergen, Norges nest største by. Det utgjør 10 % av alle sysselsatte og 1 av 7 i privat sektor.
Kilde: Ny Analyse, Blå økonomisk vekst - Havøkonomien i Norge mot 2040, 202

Indirekte tilknyttet, direkte rammet
Det er nesten 200.000 direkte sysselsatte i havnæringene. I tillegg er det rundt 74.000 sysselsatte som er indirekte tilknyttet havnæringene. Disse er også helt avhengige av havet for å beholde jobbene sine, og ville blitt direkte rammet i et Norge uten hav. 
Kilde: Ny Analyse, Blå Økonomisk vekst - Havøkonomien i Norge mot 2040, 2021

Et stort, lite land
Mange tenker at Norge er et lite land, men det er mye større enn du kanskje tror. 
Norges havareal er mer enn fem ganger så stort som landarealet.
Kilde: Regjeringen, «Havnasjonen Norge» https://www.regjeringen.no/no/tema/hav/innsiktsartikler/havnasjonen-norge/id2605291/

Europas lengste kystlinje
Fastlandets kyst regnet langs den havrettslige grunnlinjen er 2532 km, medregnet fjorder og bukter har fastlandet en kystlinje på 28 953 km. I tillegg er øyenes kystlinje beregnet til 71 963 km. Norges samlede kystlinje er 100 915 km.
Kilde: SSB

Sjømat 
Uten havet, mindre mat
Verdens befolkning øker og for å dekke verdens økende matbehov, er vi helt avhengige av havet. Norge er nest størst i verden på sjømat. Den norske sjømatnæringen forsyner verden med hele 25.000 måltider hvert minutt. 
Kilde: Norges Sjømatråd https://seafood.no/aktuelt/nyheter/stabil-sjomateksport-til-tross-for-koronapandemien/

Maritim/Shipping
Lavere tilskudd til høyere utdanning
«Maritim næring står for 24 mrd. kroner i skatt. Det tilsvarer halvparten av utgifter til høyere utdanning, fagskoler og finansiering av studiestøtte (stipend). Et gjennomsnittlig studielån ville økt fra 300.000 kr til 400.000 kr ved endt utdanning, som følge av en halvering av stipendstøtten per år.
Kilde Ny Analyse og Lånekassen. https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/din-okonomi/dette-bor-du-vite-om-studiegjeld

Handelsubalanse
Forholdet mellom import og eksport - eller handelsbalansen - er viktig for et lands økonomi. Over 60 prosent av eksportverdiene til Norge, tilsvarende 791 milliarder kroner, kom fra eksport innen havnæringene i 2019. Uten havnæringene, vil handelsbalansen potensielt kommet i ubalanse. Kilde: Ny Analyse, Blå økonomisk vekst - Havøkonomien i Norge mot 2040, 2021


Arven til neste generasjoner kuttes med 11 000 milliarder 
Uten eierskap til havområdene rundt oss ville ikke oljefondet eksistert. Selv om oljefondet har investeringer i mange type næringer, er fondet bygget på inntekter fra havet. Oljefondet ble opprettet for å skjerme økonomien vår for svingninger i oljeinntektene. Det er også en finansiell reserve og et generasjonsfond, slik at både vi som lever nå og fremtidige generasjoner kan ha glede av oljeformuen. 
Kilde: Norges Bank https://www.nbim.no/no/oljefondet/markedsverdi/


Vårt økonomiske sikkerhetsnett forsvinner
Oljefondet er et av verdens største fond, og har eierandeler i mer enn 9000 selskaper - 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Oljefondet er, blant mye annet, et økonomisk sikkerhetsnett i krisetider som gjør at Norge takler økonomiske krisetider bedre enn noe annet land i verden.
Kilde Norges Bank: https://www.nbim.no/no/oljefondet/markedsverdi/

Miljøregnskapet utfordres
Transport og frakt av varer er en stor og viktig del av miljøregnskapet vårt. Selv om shipping ennå også står for betydelige utslipp av klimagasser, er det slik at dersom alle varene som i dag fraktes via havet skulle vært fraktet på vei eller i lufta, ville det gitt større negative miljøutslag. Enkelte studier viser at frakt via luften står for 25 ganger så mye utslipp som tre shippingkategorier til sammen, mens frakt på vei står for 4-5 ganger så mye som de samme kategoriene.
Kilde: ICS https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/environmental-performance-environmental-performance/

SideskiftStans i import og eksport
Ca. 90 % av all varetransport går via av havet. Frakt og transport sjøveien er bindeleddet i det meste av import og eksport. Fraværet av shipping ville ha svekket økonomisk vekst og velstand i en rekke land, deriblant Norge som en åpen eksportrettet økonomi. Stopp i frakt og transport via havet, betyr også dyrere varer og mindre utvalg i butikkene.
Kilde: https://rederi.no/aktuelt/2020/-viktig-a-opprettholde-internasjonal-handel/
https://rederi.no/globalassets/dokumenter/alle/fagomrader/smi/innspill-til-regjeringens-arbeid-med-havstrategi.pdf

Olje & Gass

Tøffere økonomisk hverdag
Uten havnæringen ville 265.000 arbeidsplasser vil forsvinne, og skattebidraget fra denne næringen ikke eksistert. En konsekvens for det norske folk ville vært å betale mer i skatter for å beholde de velferdsgodene vi har i dag.

Kilde: Ny Analyse, Blå Økonomisk vekst - Havøkonomien i Norge mot 2040, 2021 https://enerwe.no/uten-olje--og-gassinntektene-matte-hver-familie-betalt-175000-mer-i-skatt/167623

Europas nest største gassleverandør 
Norge er Europas nest største gassleverandør. Vi forsyner EU med opptil 25% av deres gassforbruk, og Storbritannia med hele 40%. Kilde: Eksportverdier og volumer av norsk olje og gass - Norskpetroleum.no

CO2-utslippene i Storbritannia vil øke betydelig
Norsk gass erstatter kullkraft og bidrar til store utslippskutt. Uten gass hadde CO2-utslippene fra kraftproduksjon i Storbritannia økt med 25 millioner tonn CO2 i året. Det tilsvarer ca. halvparten av de årlige CO2-utslippene i Norge. 40% av gassforbruket i Storbritannia dekkes av norsk gass, så en reduksjon av 10 millioner tonn CO2 kan spores direkte til norsk gassproduksjon.

Kilde: OED https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/rekordmye-norsk-gass-til-europa/id2600049/
 

Fakta benyttet i https://havgapet.dnb.no/:

Størst velferdsbidrag bidrar, ikke overraskende, olje- og gassnæringen med – med 180 milliarder kroner i skattebidrag.

Verdiskapingen fra olje og gass utgjorde 507 mrd. kroner i 2019.

Havrapporten fra DNB og NyAnalyse anslår at vi vil trenge over 240 milliarder kroner i investeringer i alle havnæringene hvert eneste år frem mot 2040.